Susur Galur, Isu dan Cabaran Pendidikan Moral di Malaysia: Satu Sorotan Kajian

Authors

  • Kogindran Solumuthu Faculty of Human Science, Sultan Idris Education University, 35900 Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Nadarajan Thambu Faculty of Human Science, Sultan Idris Education University, 35900 Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.53797/aspen.v2i2.1.2022

Keywords:

Pendidikan Moral, Kurikulum, Cabaran, Isu, Perkembangan

Abstract

Pendidikan Moral merupakan mata pelajaran teras dalam kurikulum pendidikan di Malaysia sejak tahun 1983. Sebanyak 48 artikel merangkumi tesis, kertas persidangan dan artikel penyelidikan telah disemak. Artikel-artikel yang dipilih membincangkan sejarah perkembangan kurikulum Pendidikan Moral dan meneliti isu-isu serta cabaran yang berkaitan dengan Pendidikan Moral di Malaysia. Perkembangan kurikulum ini berubah mengikut perkembangan semasa dan dasar kerajaan. Falsafah dan konteks masyarakat berbilang bangsa menjadi teras utama yang mendasari transformasi kurikulum Pendidikan Moral di negara kita. Objektif kajian adalah untuk melihat perkembangan kurikulum Pendidikan Moral, mengupas isu-isu serta cabaran Pendidikan Moral di Malaysia. Kajian ini berbentuk kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian perpustakaan. Penulis telah menganalisis kajian-kajian lepas berkaitan dan mengemukakan beberapa cadangan yang dapat melancarkan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Moral di dalam bilik darjah. Hasil sorotan literatur mendapati bahawa keperluan bagi menjalankan kajian-kajian yang mendalam tentang perkembangan, isu dan cabaran kurikulum Pendidikan Moral diteruskan pada masa hadapan bagi memastikan kurikulum Pendidikan Moral kekal relevan serta mampu melahirkan insan yang berakhlak mulia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Ishak. (1992). Islam di India, Nusantara dan China. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Abdullah Ishak. (1995). Pendidikan Islam dan pengaruhnya di Malaysia.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Rahman, A. (1986). Pengenalan Pendidikan Moral.Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

Abdul Rahman Md. Aroff & Chang, L. H. (1994). Siri pendidikan dinamika guru: Pendidikan moral.Petaling Jaya: Longman Malaysia.

Abdul Shatar Che Abd Rahman. (2007). Pengetahuan kandungan dan pedagogi guru Pendidikan Moral tingkatan 4 di sebuah sekolah. Tesis doktor falsafah yang tidak diterbitkan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Arasaratnam Sinappah. (1970). Indians in Malaysia and Singapore.London: Oxford University Press.

Bajunid, I.A. (2008). Malaysia from traditional to smart school; The Malaysian educational odyssey.Shah Alam: Oxford-Fajar.

Bebeau, M. (2002). The defining issues test and the four component model: Contributions to professional education. Journal of Moral Education, 31(3), 271-295.

Chang, L. H. (2010). An appraisal on the implementation of Moral Education for schools in Malaysia.Proceedings of the 4th International Conference on Teacher Education; Join ConferenceUPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010.

Flumerfelt, S.,& Green, G. (2013). Using lean in flipped classroom forat risk students. International Forum of Educational Technology & Society, 16(1), 356-366

Hie, Y. H., Ku Hasnita, Zatul H. A., Mohd Daud A., & Adlina, A.H. (2018). Peranan guru sebagai agen sosialisasi dalam membentuk perpaduan kaum di sekolah. AKADEMIKA,88(2), 95-108. Diakses daripada https://doi.org/10.17576/akad-2018-8802-07

Isnen, Mohd Suhaimin. (2019). 26 perkara baharu dalam sistem pendidikan Malaysia. Diakses daripada http://www.cikgusuhaimin.com/2019/10/23-perkara-baharu-dalam-sistem.html

Jasmi, K. A., Ilias, M. F., Tamuri, A. H., & Hamzah, M. I. (2011). Amalan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education, 3(1), 59-74, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1979). Laporan jawatan kuasa kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran 1979.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1983). Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1983). Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral sekolah menengah. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.Bahagian Perkembangan Kurikulum, Putrajaya: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2011). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR tahun 1. Bahagian Perkembangan Kurikulum, Putrajaya: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2015a). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR Semakan Tahun 1. Bahagian Perkembangan Kurikulum, Putrajaya: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2015b). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM tingkatan 1. Bahagian Perkembangan Kurikulum, Putrajaya: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khairi Ariffin, Ramli Saadon, & Ismail Ali (2012). Kurikulum pelajaran vernakular Melayu di Tanah Melayu pada zaman kolonel British sehingga perang dunia kedua. MANU: Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB), 18, 1-31.

Kho, S. N., Chew C. K.,, Tan J.L., dan Chang P. K. (2011). Pembingkaian isu pendidikan di Malaysia oleh sumber berita dan akhbar Cina.Jurnal Komunikasi, (27), 221-238.

Kogindran. S. (2014). Satu penilaian kritis tentang perubahan kurikulum pendidikan Moral dan strategi pelaksanaannya. Tesis sarjana pendidikan yang tidak diterbitkan. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjong Malim, Perak.

Lazim, A.S. (2005). Pengaruh Jepun terhadap bidang pendidikan di Tanah Melayu.Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia (USM).

Luqman Yusuf. (2000). Keberkesanan sistem pengajian pondok: Satu kajian khusus mengenai pusat pengajian pondok, Bachok Kelantan dari Tahun 1984 Hingga 1997. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.

Mohamed Amin, E. (2013). Open educational resources in Malaysia higher learning institutions. Center for Academic Advancement, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) & Department of Higher Education, Ministry of Higher Education.

Mukherjee, H. (1983). Moral education in a plural society: Malaysia. Journal of Moral Education, 12(2), 125-130.

Nadarajan Thambu, & Vishalache Balakrishnan. (2014). Pengurusan teater forum: Satu inovasi teknik dalam pedagogi pendidikan moral di sekolah menengah. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 1(2), 38-51.

Nadarajan Thambu. (2016). Unsur ‘niat moral’ dalam teater forum: Satu kajian tindakan di kelas Pendidikan Moral. Asian Education Action Research Journal (AEARJ), 5, 1-14.

Nadarajan Thambu. (2017). Kewajaran Pedagogi Kritis sebagai pedagogi Pendidikan Moral abad ke-21.Dalam Norazlan Hadi Yaacob, Syahruan Azan Ngadmid, Zuraini Jamil@ Osman, & Noor Banu Mahadir Naidu (Eds.), Literasi Pendidikan Moral: Esei sumbangsih untuk Prof. Dr. Chang Lee Hoon (ms. 303- 322). Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Nadarajan Thambu.(2019). Pembelajaran Teradun: Tuntutan Pedagogi Alaf Baru. Dalam Nadarajan Thambu (ed.), Pembelajaran teradun dalam Pendidikan Moral: Amalan untuk pensyarah dan guru (pp.3-14). Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Nadarajan Thambu, Aminah Abd.Rhapor & Sukadari. (2021). Teater Perbincangan Dilema Moral: Pendekatan Transformatif dalam melaksanakan kandungan kurikulum Buku Teks Pendidikan Moral. Muallim Journal of Social Science and Humanities, 5(3), 1-17.

Nadarajan Thambu., Noor Banu Mahadir Naidu., & Muhammad Atiullah Othman. (2018). Pemerkasaan pedagogi kritis untuk menjana Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) melalui teknik Teater Forum dalam kalangan murid Pendidikan Moral di sekolah menengah. Monograf yang tidak diterbitkan,Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak.

Noor Banu M. N. (2008). Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Moral). Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak. (Nota Kuliah).

Rosnani, H. (2007). Education in fostering a united and caring citizenship in Malaysia. Dalam C. Tan dan K.-C. Chong (Eds.). Critical perspectives on values education in Asia, 83–97. Pearson / Prentice Hall.

Shahril @ Charil Marzuki & Habib Mat Som. (1999). Isu pendidikan di Malaysia: Sorotan dan cabaran. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

See Tho, L. Y. (2008). Reflections on changing the mindset of a Moral Education. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Sia, K.Y.(2005). SRJK (Cina) dalam sistem pendidikan kebangsaan: Dilema dan kontroversi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Suppiah Nachiappan, Barathy Sinnasamy, & Sandra Suffian (2017). Masalah dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di sekolah menengah dan penyelesaian masalah melalui kaedah Hermeneutik. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education,7(2), 58-68.

Tajul Ariffin Nordin. (1993). Reformasi pendidikan dan keperluan masa depan dalam pendidikan era 2020 Tasauwur dan strategi. Kuala Lumpur: Percetakan Bintang Jaya.

Thambu, N., Prayitno, H.J., & Zakaria, G.A.N. (2020). Incorporating Active Learning into Moral Education to Develop Multiple Intelligences: A Qualitative Approach. Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE), 3(1), 17-29. Doi: 10.23917/ijolae.v3i1.10064

Vasanthan, Nadarajan & Chander. (2019). Kesedaran sensitiviti moral melalui aktiviti analisis filem pendek: Satu kajian tindakan di kelas Pendidikan Moral.Jurnal Pendidikan Malaysia, 44(1), 9-19.

Vijaya & Vishalache Balakrishnan.(2020). Aktiviti di luar waktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia: Satu pengenalan. MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan,5(2).Indonesia: Indonesia University of Education Press.

Vishalache Balakrishnan. (2004a). Project work in teaching Moral Education: A Malaysian review.Association for Moral Education International Conference, Dana Point, California.

Vishalache Balakrishnan. (2009). Teaching moral education in secondary schools using real-life dilemmas. Tesis doktor falsafah yang tidak diterbitkan. New Zealand: Victoria University of Wellington.

Vishalache Balakrishnan. (2010). The development of moral education in Malaysia. Asia Pacific: Journal of Educators and Education,25, 89–101.

Vishalache Balakrishnan. (2021, November 10). The regression in Moral Education.The Star.https://www.thestar.com.my/news/education/2021/02/21/the-regression-in-moral-education

Zakaria, Z. (2011). Guru Biologi permulaan dan berpengalaman: Satu kajian kes.Tesis sarjana pendidikan yang tidak diterbitkan. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjong Malim, Perak.

Downloads

Published

2022-09-20

How to Cite

Solumuthu, K., & Thambu, N. (2022). Susur Galur, Isu dan Cabaran Pendidikan Moral di Malaysia: Satu Sorotan Kajian. Asian Pendidikan, 2(2), 1-13. https://doi.org/10.53797/aspen.v2i2.1.2022