Kajian Kepentingan Bimbingan Ibu Bapa dalam Praktis Solat melibatkan Kanak-Kanak Tadika: Satu Analisa Keperluan untuk Membangunkan Panduan yang Berkesan

Authors

  • Khairizah Kamaruddin National Child Development Research Centre (NCDRC), Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak, 35900, MALAYSIA
  • Mohd Ridhuan Mohd Jamil Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak, 35900, MALAYSIA
  • Aishah Abdul Razak Center for Innovative Systemic Design and Content, Multimedia University Cyberjaya, Selangor, 63100, MALAYSIA
  • Mohd Syaubari Othman Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak, 35900, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.53797/anp.jssh.v4i1.1.2023

Keywords:

Reka Bentuk dan Pembangunan Penyelidikan (DDR), panduan ibu bapa, praktis solat, pendidikan awal kanak-kanak

Abstract

Latihan praktis solat diperkenalkan kepada kanak-kanak Malaysia seawal usia lima atau enam tahun, selaras dengan Kurikulum Pra-Sekolah Standard Kebangsaan 2017 (KSPK), di bawah Tunjang Kerohanian yang memberi tumpuan kepada membina asas ibadah. Walau bagaimanapun, penglibatan ibu bapa sangat penting untuk memastikan anak-anak terus mengamalkannya di rumah dan melakukannya dengan betul. Walaupun kajian menunjukkan faedah penglibatan ibu bapa dalam pendidikan kanak-kanak, rintangan seperti kekangan masa dan kurangnya pengetahuan tentang cara terlibat dalam aktiviti pembelajaran menghalang usaha ibu bapa. Kertas kerja ini memberi tumpuan kepada menjalankan analisis keperluan untuk membangunkan garis panduan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti solat amali bagi kanak-kanak berusia enam tahun. Kajian ini melibatkan temubual 11 ibu bapa kanak-kanak enam tahun yang menghadiri kelas Pra Tahfiz dan telah mendaftar di dalam program tersebut selama sekurang-kurangnya dua tahun. Peserta dipilih secara persampelan bertujuan, dan temubual separa berstruktur digunakan untuk mengumpul data. Analisis bertujuan menjawab empat soalan kajian: a) Adakah pemahaman ibu bapa tentang pelaksanaan aktiviti solat amali bagi kanak-kanak berusia enam tahun? b) Adakah penglibatan dan pelaksanaan aktiviti solat amali bagi kanak-kanak di rumah? c) Apakah cabaran yang dihadapi ibu bapa apabila melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti solat amali? d) Adakah terdapat keperluan untuk membangunkan garis panduan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti solat amali bagi kanak-kanak berusia enam tahun? Keputusan menunjukkan terdapat keperluan untuk membangunkan garis panduan, yang akan memberi tumpuan kepada peringkat seterusnya dalam proses Penyelidikan Reka Bentuk dan Pembangunan (DDR).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Muqsith, A. (2018). Pembangunan model ENi berasaskan aktiviti inkuiri bagi program latihan kemahiran kejuruteraan Institut Latihan Kemahiran Malaysia / Abdul Muqsith Ahmad [Universiti Malaya]. http://studentsrepo.um.edu.my/

Aziz Rekan, A., Sarina Aini Tengku Kasim, T., & Md Yusoff, Y. (2016). Pengintegrasian Pendidikan Islam dengan Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Analisis Terhadap Adaptasi Pendekatan Integrasi Kurikulum Holistik. Jurnal Usuluddin, 44(1), 117–140. https://doi.org/10.22452/

Cooper, H., Robinson, J. C., & Patall, E. A. (2006). Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis of Research, 1987–2003. Review of Educational Research, 76(1), 1–62. https://doi.org/10.3102/00346543076001001

Dahalan, Z. (2009). Pendidikan Islam dalam pembelajaran prasekolah: Kajian terhadap kurikulum pengajaran beberapa prasekolah terpilih / Zulkifli Dahalan. ESTEEM Academic Journal, 5(2), 215–229. https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/14823

Fauziah Ibrahim, Norulhuda Sarnon, Khadijah Alavi, Mohd Suhaimi Mohamad, Noremy Md Akhir, & Salina Nen. (2012). Memperkasakan pengetahuan agama dalam kalangan remaja bermasalah tingkah laku: ke arah pembentukan akhlak remaja sejahtera. Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan, 7(1), 84–93. http://pkukmweb.ukm.my/e-bangi/

Ghazali, I., Fudhailurrahman, Aida, H., & Tim, S. (2008). Ringkasan Ihya’ ’Ulumuddin . Sahara. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=478860

Hussain, F. (2006). Keruntuhan akhlak di kalangan remaja : suatu kajian di Alor Star / [Universiti Malaya]. https://myto.upm.edu.my/find/Record/u725940/Details#holdings

Ishak, S. (1998). Penglibatan Ibu Bapa Di Prasekolah. Universiti Utara Malaysia .

Jalal, F. H., Harun, F. ‘Ain, Ismail, N., & Samad, N. A. (2014). Penglibatan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak Di Pusat Anak Permata Negara: Parental Involvement In Early Childhood Education In Pusat Anak Permata Negara. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 3, 36–61. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/778

Jeperi., M. J. M. (2015). Pemahaman Dan Amalan Ibadah Solat Fardhu Serta Hubungannya Dengan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Di Daerah Kuala Terengganu. Universiti Utara Malaysia.

Joyce, C., & Hipkins, R. (2004). Young Children’s Emergent Self-Regulated Learning Skills In A Primary Science Investigation. New Zealand Association for Research in Education (NZARE) Conference. www.nzcer.org.nz/pdfs/13891.pdf

Jusoh, M., & Suhardi, M. (2004). Pengabaian solat fardu di kalangan remaja : kajian di sekolah menengah di sekitar Pasir Puteh, Kelantan Mohd Suhardi Mat Jusoh. Universiti Malaya.

Kassim, N., Kassim, B., Hanim, F., & Jalal, A. (2015). Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-Kanak Dan Modul Pendidikan Akhlak : Isu Dan Cabaran Masa Kini. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).

Liamputtong, P., & Ezzy, Douglas. (2005). Qualitative research methods. Oxford University Press. https://www.worldcat.org/title/59268193

Mahamud, I. Y., Hassan, N. C., & Fakhrud, F. M. (2018). Penglibatan Ibu Bapa dalam Aktiviti Pembelajaran Anak di rumah dan hubungannya dengan Pencapaian Akademik Murid Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor , 5(1), 42–62.

Nachiappan, S. (2014). Panduan pendidikan awal kanak-kanak: teori, model, kaedah dan aktiviti ke arah perkembangan kognisi. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. https://books.google.com.my/books?id=yOAqnQAACAAJ

Noh, N. M., Siraj, S., Halili, S. H., Jamil, M. R. M., & Husin, Z. (2019). Application of fuzzy delphi method as a vital element in technology as a tool in design thinking based learning. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 34, 129–151. https://doi.org/10.21315/APJEE2019.34.7

Nurjanah, S., Ajmain, T., & Safar, J. (2019, October 1). Pendidikan Anak-Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan. Seminar Kebangsaan Keluarga Sejahtera Negeri Johor. https://www.researchgate.net/publication/341252351_Pendidikan_Anak-Anak_Menurut_Abdullah_Nasih_Ulwan

Othman, L. (2006). Penyelidikan kualitatif : pengenalan kepada teori dan metod (Cet. 1). Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Patton, M. (1990). Qualitative evaluation and research methods. SAGE Publications, inc. https://psycnet.apa.org/record/1990-97369-000

Richey, R. C., & Klein, J. D. (2014). Design and Developtnent Research: Methods, Strategies, and Issues. Design and Developtnent Research: Methods, Strategies, and Issues, 1–180. https://doi.org/10.4324/9780203826034/DESIGN-DEVELOPMENT-RESEARCH-RITA-RICHEY-JAMES-KLEIN

Sekaran, U., & Bougie, R. (2009). Research Methods for Business: A Skill Building Approach (5th Edition). International Journal of Information Technology and Management - IJITM.

Sophia, S., & Reinhardt, M. A. (2016). Parent Involvement in Kindergarten [St. Catherine University]. https://sophia.stkate.edu/maed/130

’Ulwan, A. N., Saifullah Kamalie., Hery Noer Ali., & Anwar Rasyidi. (1996). Pedoman pendidikan anak-anak dalam Islam Jilid 1-2 / Abdullah Nashih Ulwan. Victory Agencie,.

Yusof, K. H. (2011). Pelaksanaan program amali solat dalam Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) : kajian di sekolah menengah Daerah Hulu Langat / Kamarul Hazani bt Yusof. Universiti Malaya.

Downloads

Published

2023-05-11

How to Cite

Kamaruddin, K., Mohd Jamil, M. R., Abdul Razak, A., & Othman, M. S. (2023). Kajian Kepentingan Bimbingan Ibu Bapa dalam Praktis Solat melibatkan Kanak-Kanak Tadika: Satu Analisa Keperluan untuk Membangunkan Panduan yang Berkesan. ANP Journal of Social Science and Humanities , 4(1), 1-11. https://doi.org/10.53797/anp.jssh.v4i1.1.2023